Ayuntamiento de Calvià

Pàgina en construcció, disculpin les molèsties.

Condicions d'ús

AVÍS LEGAL SOBRE LES CONDICIONS D'ÚS, PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DEL PORTAL PARTICIPA CALVIÀ

1. Àmbit d'aplicació de les condicions d'ús

La participació (entenent-la com participació activa més enllà de la lectura del contingut present) al Portal de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Calvià es regula per les presents condicions d'ús que vinculen totes les persones que participin en aquest lloc web. Per això, qualsevol persona que vulgui participar haurà de registrar, a la qual cosa es sol·licitarà l'acceptació d'aquestes condicions d'ús.

L'Ajuntament de Calvià es reserva la facultat de modificar les presents condicions d'ús per a la participació al Portal Participa Calvià de l'Ajuntament de Calvià, l'última versió es publicarà en aquest lloc web.

2. Objectiu de la iniciativa

Mitjançant el Portal Participa Calvià, l'Ajuntament de Calvià vol fomentar la participació dels ciutadans en la gestió del municipi, implicant-los en la generació d'idees i propostes noves i viables, amb l'objecte de millorar la seva qualitat de vida. És una aposta decidida per a una gestió més propera als/les ciutadans/es que permetrà rebre les seves propostes i més, crear canals directes de comunicació amb el govern municipal, contribuint a prendre les decisions més encertades per a l'interès general.

3. Qüestions generals sobre la participació al Portal Participa Calvià de l'Ajuntament de Calvià

Hi podrà participar qualsevol persona física a partir dels 16 anys, empadronada a Calvià i que s'hagi registrat prèviament al Portal Participa Calvià. Mitjançant l'acceptació d'aquestes condicions d'ús es declara tenir 16 anys o més. Els majors d'edat al càrrec dels quals es troben els menors, són els plens responsables de l'actuació que tenguin el menors al Portal Participa Calvià. No hi ha limitació pel que fa al nombre de debats, comentaris o propostes a presentar pels participants.

En introduir el títol de les propostes, es recomana escriure una descripció breu i precisa amb un màxim de 2000 caràcters. Per completar l'argumentació es podran associar documents adjunts o de les Xarxes Socials Vimeo, Youtube, Slideshare, Flickr o SoundCloud.

4. Obligacions dels usuaris del Portal Participa Calvià

En ser l'Ajuntament de Calvià un punt de trobada amb l'objectiu de debatre, i compartir i valorar propostes relacionades amb la millora del municipi, els usuaris estan obligats a fer un ús diligent i d'acord amb aquest objectiu.

L'Ajuntament de Calvià no és responsable de l'ús incorrecte del Portal de Participa Calvià pels usuaris o dels continguts localitzats en el mateix, sent cada usuari responsable del seu ús correcte i de la legalitat dels continguts i opinions que hi hagi compartit.

L'Ajuntament de Calvià es reserva, no obstant això, el dret a limitar l'accés al Portal Participa Calvià de l'Ajuntament de Calvià d'opinions, informacions, comentaris o documents que els usuaris vulguin incorporar, podent instal·lar filtres a aquest efecte. Tot això es realitzarà únicament mentre tingui la finalitat de preservar l'objectiu fonamental del Portal Participa Calvià.

D'acord amb la normativa legal vigent queda prohibida la utilització del Portal de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Calvià amb fins diferents als de debatre, compartir i valorar propostes, i específicament:

 • Compartir qualsevol contingut que pugui ser considerat com una vulneració en qualsevol forma dels drets fonamentals a l'honor, imatge i intimitat personal i familiar de tercers o contra la dignitat de les persones.
 • Compartir imatges o fotografies que recullin imatges o dades personals de tercers sense haver obtingut l'oportú consentiment dels seus titulars.
 • Compartir qualsevol contingut que vulneri el secret en les comunicacions, la infracció de drets de propietat industrial i intel·lectual o de les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.
 • Reproduir, distribuir, compartir continguts, informacions o imatges que hagin estat posades a disposició per altres usuaris sense l'autorització expressa d'aquests. La seva utilització amb fins de publicitat.
 • La realització de qualsevol dels anteriors comportaments permetrà a l'Ajuntament de Calvià suspendre temporalment l'activitat d'un participant, desactivar el seu compte o esborrar el seu contingut, sense perjudici d'altres responsabilitats que puguin ser reclamades.
 • En cas que el contingut introduït pels usuaris incorpori un enllaç a un altre lloc web, l'Ajuntament de Calvià no serà responsable pels danys o perjudicis derivats de l'accés a l'enllaç o als seus continguts.
 • En cas de litigi de qualsevol classe o per qualsevol motiu entre els participants al lloc web i / o un tercer, l'Ajuntament de Calvià quedarà exempt de qualsevol responsabilitat per reclamacions, demandes o danys de qualsevol naturalesa relacionats o derivats del litigi.

5. Ús del Portal Participa Calvià

Els participants podran accedir i navegar pel portal Participa Calvià lliurement i de forma anònima. Només quan vulguin realitzar alguna acció que impliqui la creació, suport o comentari d'una proposta, o a la participació en un debat, se li demanarà que introdueixi les seves credencials, per a l'obtenció serà necessari registrar-se prèviament.

El registre que permetrà participar comentant en qualsevol de les seccions, creant debats o propostes, es realitzarà introduint les següents dades:

 • Nom d'usuari
 • Correu electrònic
 • Acceptació de les condicions d'ús del Portal Participa Calvià.

Per participar donant suport propostes, a l'usuari se li requerirà que verifiqui el seu compte complint que té 16 anys o més i està empadronat a Calvià, per a això se li guiarà a través d'una sèrie de passos.

L'usuari podrà interactuar amb l'eina intervenint, almenys, de les següents formes:

5. PROPOSTES

En aquest espai,qualsevol ciutadà podrà proposar una iniciativa amb la intenció de recaptar suficients recolzaments com per que la idea passi a ser consultada a la ciutadania amb el compromís de tractar-se per part de l'equip de Govern.

Les propostes poden ser recolzades per ciutadans majors de setze anys que hagin verificat el seu compte a la plataforma de participació.

Una vegada que la proposta obtengui una quantitat de recolzaments equivalents a l'1% del S veïns i veines del municipi amb dret a votació o les tres més recolzades cada semestre-sempre i i quan aqustes hagin supert el 0.5% dels veïns i veines del municipi- seran ateses pel Ple de l'Ajuntament.

6. Condicions per al tractament dels continguts proporcionats pels usuaris

Les presents condicions regulen els termes aplicables al contingut enviat pels usuaris d'aquesta plataforma mitjançant el formulari corresponent (en endavant, el contingut). Aquestes condicions s'apliquen tant al contingut inicialment remès al Portal de Participa Calvià com a qualsevol contingut que s'enviï amb posterioritat o es manifesti a l'Ajuntament de Calvià, i ha de significar-se el següent:

 • A. No Confidencialitat: Tot el contingut remés per l'usuari a l'Ajuntament de Calvià haurà de ser susceptible de ser conegut pel públic en general. Per tant, l'Ajuntament de Calvià tractarà el citat contingut com informació no confidencial.
 • B. Procediment: En el cas que l'Ajuntament de Calvià estigui interessat en el contingut remès per l'usuari, es posarà en contacte amb ell per sol·licitar-li informació addicional. Aquesta informació tendrà així mateix caràcter de no confidencial, sense perjudici que en el cas que les parts considerin la necessitat d'intercanviar-se informació de caràcter confidencial se signi el corresponent Acord de Confidencialitat. L'Ajuntament de Calvià es reserva el dret de no contactar amb els usuaris que li hagin remès el contingut. Tot això sense perjudici del que estableix l'apartat relatiu a "Drets de Propietat Intel·lectual i industrial". En el supòsit que l'Ajuntament de Calvià, a la seva discreció, decidís contactar amb determinats usuaris, aquests coneixen i accepten que per això l'Ajuntament de Calvià no adquireix cap compromís.
 • C. Publicitat o difusió dels continguts presentats: Els participants al Portal de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Calvià declaren conèixer i acceptar el fet que la informació aportada podrà ser publicada al web www.calvia.com, així com a través de un altre mitjans o RRSS que l'organització consideri oportuns per donar a conèixer aquesta iniciativa.
 • D. No devolució material: L'Ajuntament de Calvià no té cap obligació de tornar el Contingut enviat pels usuaris.
 • E. Procediment d'avís i retirada: L'Ajuntament de Calvià processarà les peticions d'eliminació o retirada de continguts que incompleixin les condicions d'ús que hagin afegit els participants. Així mateix, qualsevol persona, amb motius raonats si hi ha incompliment de les presents condicions d'ús, podrà sol·licitar la retirada de continguts a l'Ajuntament de Calvià. L'Ajuntament de Calvià es reserva el dret de fer les comprovacions o verificacions oportunes amb caràcter previ a la retirada de qualsevol contingut.

7. Política de privacitat i protecció de dades

 • A. Titularitat dels drets de propietat intel·lectual i industrial: L'usuari/a que aporta al Contingut declara, amb l'acceptació de les presents Condicions, ser titular dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial o ostentar drets suficients sobre aquest contingut i que a més el remet a l'Ajuntament de Calvià de forma voluntària per a la seva divulgació al Portal Participa Calvià de l'Ajuntament de Calvià. La titularitat de tots i cadascun dels Continguts presentats que es trobin protegits o siguin susceptibles de trobar-protegits, pel Dret de la Propietat Industrial i Intel·lectual, correspon als autors i / o titulars dels esmentats continguts. L'Ajuntament de Calvià no assumeix cap responsabilitat, ja sigui directa o indirecta, respecte de qualsevol tipus de controvèrsia, disputa i / o litigi que pogués derivar-se de la publicació, divulgació i / o difusió dels continguts aportats sense el preceptiu consentiment dels seus legítims titulars. L'Ajuntament de Calvià ha de respectar tots els drets de propietat intel·lectual o industrial sobre el contingut remès pels usuaris. Qualsevol vulneració dels Drets de Propietat Intel·lectual o Industrial serà responsabilitat de la persona que aporti el contingut. L'Ajuntament de Calvià, per la mera recepció del contingut, no rep l'usuari cap llicència de propietat intel·lectual o industrial, per la qual cosa no farà ús del contingut excepte acceptació expressa del seu titular.
 • B. Protecció de dades: Les dades personals aportades pels usuaris que es registrin al Portal de Participació Ciutadana, seran incorporades i tractades al fitxer Gestió de Processos Participatius, la finalitat és gestionar els processos participatius per al control de l'habilitació de les persones que participen en els mateixos i recompte merament numèric i estadístic dels resultats derivats dels processos de participació ciutadana. L'òrgan responsable del fitxer és l'àrea competent en matèria de Participació Ciutadana i Joventut, davant la qual la persona interessada podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això s'informa en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Com a principi general, les dades personals no es comunicaran a tercers, excepte quan la comunicació hagi estat autoritzada per l'usuari, o la informació sigui requerida per l'autoritat judicial, ministeri fiscal o la policia judicial, o es doni algun dels supòsits regulats en l'article 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.  Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, es podran exercitar dirigint una comunicació per escrit a l'Ajuntament de Calvià, Àrea de Participació Ciutadana.

8. Normativa aplicable

Les normes de l'ordenament jurídic espanyol i europeu regeixen de manera exclusiva aquestes condicions d'ús. Qualsevol disputa, controvèrsia o reclamació derivada d'aquestes condicions d'ús, o l'incompliment, rescissió o invalidació d'aquestes, es resoldran exclusivament davant els jutjats competents.

9. Revisió de les condicions d'ús

L'Ajuntament de Calvià es reserva el dret de revisar les presents condicions d'ús i la política de privacitat en qualsevol moment i per qualsevol raó. En aquest cas, els usuaris registrats han de ser avisats a través d'aquest espai en línia i, si continuen utilitzant el Portal de Participació Ciutadana, s'entendran acceptades les modificacions introduïdes.