Ayuntamiento de Calvià

Pàgina en construcció, disculpin les molèsties.

Normativa Participació Ciutadana

Ordença municipal de participació ciutadana

És objecte d'aquesta Ordenança de participació ciutadana la regulació de formes, mitjans i procediments de participació de la ciutadania i entitats ciutadanes en la gestió municipal.

    - Ordenança subjecta a aprovació provisional:

S'ha aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament de Calvià i es troba actualment en tràmit d'informació pública.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10877/seccio-v-anuncis/475

    - Ordenanza Vigente (castellano)

Reglament orgànic municipal

L'Ajuntament de Calvià, en l'exercici de l'autonomia que la Constitució garanteix i de les potestats reglamentàries i d'autoorganització que la Llei reguladora de les bases del règim local li reconeix, acorda regular la seva organització i el règim de funcionament mitjançant aquest reglament.

    - ROM